Etnolog

Kaj delavec običajno dela:

  • proučuje vsakdanji način življenja ljudi;
  • raziskuje, vzdržuje in ohranja etnološko dediščino, posebno zvrst kulturne dediščine, katere značilnost je poudarjen interes etnološke ali narodopisne vede; 
  • dela v kulturnih institucijah, še posebej v muzejih in v spomeniškem varstvu, inštitutih, vladnih in nevladnih institucijah, v izobraževanju, knjižnicah, turizmu itd;
  • pripravlja strokovne posvete, srečanja, predavanja in predstavitve v medijih;
  • etnolog, ki dela v muzeju, vodi etnografsko zbirko in je zanjo odgovoren, sistematično zbira etnološko gradivo, ga znanstveno obdeluje in predstavi javnosti, hrani dokumentacijo in pripravlja razstave;
  • etnolog konservator pripravlja strokovna gradiva za razglasitev objektov kulturne dediščine za kulturni spomenik, gradiva za prostorske dokumente, kulturno-varstvene zahteve in soglasja ter konservatorske programe, vodi obnove kulturnih spomenikov ter pripravlja poročila in članke o strokovnem delu.

Osebnostne lastnosti:

Etnolog ima pozitiven odnos do kulturne in etnološke dediščine, dediščino evidentira, spremlja stanje že evidentirane dediščine, vodi obnovitvena dela, sodeluje z lastniki dediščine pri prenovitvenih posegih ter predava o pomenu dediščine in varstveni dejavnosti.
Ima smisel za komunikacijo, je strpen v stikih z ljudmi ter ima smisel za terensko in raziskovalno interdisciplinarno delo. Zaželene osebnostne lastnosti so tudi skrbnost in vztrajnost pri delu, natančnost ter sposobnost opazovanja in treznega presojanja.

Pogoji dela:

Pri terenskem delu je etnolog lahko izpostavljen nevarnostim padca z višine ali poškodbam ob rušenju poškodovanih objektov, prav tako se na terenu srečuje z neugodnimi vremenskimi razmerami. Med raziskovalnim in nadzornim delom na objektih je izpostavljen prahu, prepihu in izhlapevanju barv in različnih zaščitnih sredstev.

Delovni pripomočki:

Etnolog pri svojem delu na terenu poleg beležnice in terenskih obrazcev za vnašanje podatkov o kulturni dediščini uporablja še fotoaparat, video kamero, diktafon in topografske karte. V pisarni terensko gradivo vnese v računalnik. Posebej obdela še video in fotografsko gradivo in preveri obstoječe kartografsko gradivo. Temeljno gradivo etnologa je npr. objekt ali območje nepremične kulturne dediščine, ki ga dodatno opredeli z najrazličnejšimi ustnimi in pisnimi viri, od arhivskih podatkov do zaznamb v že objavljeni literaturi.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Ima ustrezno visokošolsko izobrazbo.  
  • Obvlada komunikacijske veščine - je iznajdljiv in prilagodljiv v pogovorih z najrazličnejšimi ljudmi različnih interesov in izobrazbene ravni.
  • Je potrpežljiv, temeljit in zlahka opazi podrobnosti.
  • Obvlada osnove konservatorstva in drugih ved (arheologija, arhitektura, geografija, gradbeništvo, krajinarstvo, umetnostna zgodovina, zgodovina). 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«