Davčni inšpektor

Moški v poslovni obleki za delovno mizo.

Kaj delavec običajno dela:

  • opravlja davčne preglede pri pravnih osebah po vrstah davčnih in carinskih obveznosti;
  • opravlja davčne preglede pri fizičnih osebah z neregistrirano dejavnostjo;
  • nadzira igre na srečo na igralnih avtomatih izven igralnic;
  • zbere informacije o davčnem zavezancu, pripravi potrebne podatke in izdela analizo za potrebe inšpekcijskega pregleda, ki obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja davkov, poslovanje zavezanca, preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc ter ugotavljanje neprijavljenih dohodkov;
  • po opravljenem pregledu pripravi zapisnik, odločbo za plačilo v inšpekcijskem postopku ugotovljene neplačane davke in druge dajatve, predlog za uvedbo postopka o prekrških, ovadbo za kazniva dejanja in gospodarske prestopke oziroma izda odločbo, sklep s področja davkov.

Osebnostne lastnosti:

Davčni inšpektor mora svoje delo opravljati vestno in odgovorno, poleg strokovne usposobljenosti ima velik pomen tudi poštenje in nepodkupljivost delavca. To je delo, kjer je prisotna večja možnost zlorabe položaja. Davčni inšpektor dobro pozna davčne in carinske postopke ter predpise, hkrati je samostojen, strokoven, komunikativen in natančen

Pogoji dela:

Davčni inšpektor opravlja svoje delo večinoma na terenu. Potrebna je previdnost v prometu, druge nevarnosti pri delu praviloma ni.

Delovni pripomočki:

Davčni inšpektor pri svojem delu uporablja računalnik, programsko opremo ter pisarniške pripomočke in naprave. Delo opravlja na osnovi procesnih in materialnih zakonov ter metodoloških navodil za opravljanje inšpekcijskih pregledov.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo finančne smeri.
  • Ima pooblastilo, ki ga izda direktor Finančne uprave Republike Slovenije.
  • Pozna finančne in davčne predpise v lastni državi in v tujini.
  • Ima dobre psihofizične zmogljivosti.
Dokumenti na mizi.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: