Davčni inšpektor

Kaj delavec običajno dela:

  • opravlja davčne preglede pri pravnih osebah po vrstah davčnih in carinskih obveznosti;
  • opravlja davčne preglede pri fizičnih osebah z neregistrirano dejavnostjo;
  • nadzira igre na srečo na igralnih avtomatih izven igralnic;
  • zbere informacije o davčnem zavezancu, pripravi potrebne podatke in izdela analizo za potrebe inšpekcijskega pregleda, ki obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja davkov, poslovanje zavezanca, preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc ter ugotavljanje neprijavljenih dohodkov;
  • po opravljenem pregledu pripravi zapisnik, odločbo za plačilo v inšpekcijskem postopku ugotovljene neplačane davke in druge dajatve, predlog za uvedbo postopka o prekrških, ovadbo za kazniva dejanja in gospodarske prestopke oziroma izda odločbo, sklep s področja davkov.

Osebnostne lastnosti:

Davčni inšpektor mora svoje delo opravljati vestno in odgovorno, poleg strokovne usposobljenosti ima velik pomen tudi poštenje in nepodkupljivost delavca. To je delo, kjer je prisotna večja možnost zlorabe položaja. Davčni inšpektor dobro pozna davčne in carinske postopke ter predpise, hkrati je samostojen, strokoven, komunikativen in natančen

Pogoji dela:

Davčni inšpektor opravlja svoje delo večinoma na terenu. Potrebna je previdnost v prometu, druge nevarnosti pri delu praviloma ni.

Delovni pripomočki:

Davčni inšpektor pri svojem delu uporablja računalnik, programsko opremo ter pisarniške pripomočke in naprave. Delo opravlja na osnovi procesnih in materialnih zakonov ter metodoloških navodil za opravljanje inšpekcijskih pregledov.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo finančne smeri.
  • Ima pooblastilo, ki ga izda direktor Finančne uprave Republike Slovenije.
  • Pozna finančne in davčne predpise v lastni državi in v tujini.
  • Ima dobre psihofizične zmogljivosti.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«