Inženir lesarstva

Vodi in organizira delo.

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za nemoteno delovanje in organizacijo proizvodnje ter avtomatiziranih procesov v sodobni lesarski proizvodnji;
 • vodi in organizira dela, ki so potrebna za nemoten potek proizvodnega procesa;
 • izvaja računalniško podprto konstruiranje izdelkov (CAD) ter izdelavo posameznih komponent z računalniško krmiljenimi CNC-obdelovalnimi stroji (CAM);
 • izvaja nadzor nad kakovostjo materiala in izdelkov (CAQ) ter končno montažo izdelkov;
 • vodi in usklajuje različne postopke od nakupa surovin do prodaje izdelkov;
 • vodi različne laboratorijske analize surovin in drugih materialov, sestavlja poročila, zadolžen je za tehnične dele pogodb;
 • načrtuje tehnološki razvoj novih industrijskih izdelkov ali novih proizvodnih procesov, skrbi za njihovo konstruiranje in projektiranje;
 • izdeluje projektno tehnološko dokumentacijo (načrti in predpisi) ali celotno dokumentacijo v primeru novih investicij;
 • izvaja varstvene ukrepe in varstvo okolja;
 • vodi lesno podjetje, vodi zaposlene, vodi posamezne projekte v poslovnem sistemu ali vodi  projektne skupine zaposlenih.

Osebnostne lastnosti:

Inženir lesarstva ima izražen interes za les in tehnologijo. Ima razvit čut odgovornosti za svoje delo, je samoiniciativen, ustvarjalno razmišljajoč, iznajdljiv ter sposoben presoje v novih situacijah. Pri delu mora biti komunikativen in zna presoditi, kaj se od njega pričakuje. Pripravljen je delati samostojno in v skupini. Ima interes za funkcionalno izobraževanje.

Pogoji dela:

Delo inženirja lesarstva večinoma ni telesno zahtevno. Zaradi natančnosti pri delu mora imeti normalen vid, normalen sluh in zdrave roke. Imeti mora tudi zdravo hrbtenico, ker je delo večinoma stoječe, občasno sedeče z rahlo upognjeno držo. Pri delu uporablja zaščitna sredstva, če tako zahtevajo delovne razmere. Obvladati mora telesne aktivnosti, ki so pomembne za varno opravljanje dela ter metode in postopke za racionalno porabo energije, materiala in časa.

Delovni pripomočki:

Inženir lesarstva pri svojem delu uporablja različne pripomočke, orodja, merila, stroje in naprave. Med dokumente sodijo: projektno-tehnološka dokumentacija, dokumentacija za kontrolo kakovosti elementov, polizdelkov in izdelkov, tehnični normativi, standardi, razna navodila, tehnični predpisi o strojih, napravah ter orodju, predpisi o varstvu pri delu, protipožarni predpisi, predpisi o uporabi osebnih varovalnih sredstev. Njegov glavni delovni pripomoček je računalnik. Osnovni materiali, ki jih poleg navedenih še uporablja, so hlodovina, masivni les, lesna tvoriva, furnir, različne plošče ter kemijski, brusni in drugi materiali.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo lesarske smeri.
 • Obvlada znanja lesarske stroke ter osnovna znanja strojniške stroke. Ima smisel za reševanje tehničnih problemov.
 • Ima tehnološko-organizacijska znanja in znanja vodenja, pozna proizvodno-tržne zakonitosti ter ima ekonomska znanja.
 • Obvlada branje načrtov in tehničnih risb oziroma projektne in tehnične dokumentacije. Ima razvite dobre prostorske predstave.
Obvlada znanja lesarske stroke.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: