Kemijski laborant

Kemijski laboratorij, delovna površina

Kaj delavec običajno dela:

  • sprejema, zbira, razvršča, prenaša in razdeljuje biološki material, laboratorijski pribor ter laboratorijsko perilo
  • ročno in strojno čisti steklovino in laboratorijski pribor ter ga pripravlja za sterilizacijo
  • sodeluje pri izbiri čistilnih pripomočkov in pri higienskem vzdrževanju laboratorijskih naprav in opreme
  • pripravlja demineralizirano vodo po predpisanem postopku
  • skrbi za higieno laboratorija.

Osebnostne lastnosti:

Naloga kemijskega laboranta je, da je laboratorij čist in primeren za varno delo in da je na delovnih mestih dovolj pribora, demineralizirane vode in drugega materiala glede na tip laboratorija. Laborant ima izražen interes za sodelovanje in delo v skupini, saj mora v laboratoriju usklajevati svoje delo z delom kemijskih tehnikov. Je vesten, odgovoren in natančen. Ima občutek za red in čistočo.

Pogoji dela:

Delo z biološkim materialom pomeni veliko potencialno nevarnost. Biološki material kot vzorec ali kot odpadek je lahko zdravju nevaren zaradi možnosti infekcije z boleznimi, kot sta hepatitis in aids. Da se to ne zgodi, mora kemijski laborant natančno upoštevati navodila za delo in uporabljati zaščitna sredstva (rokavice in zaščitno obleko). Delo v laboratoriju je izrazito stoječe, običajno tudi hrupno zaradi delovanja centrifug, analizatorjev in hladilnih naprav.

Delovni pripomočki:

Laborant dela z biološkim materialom, zato je nujna zaščitna oprema: delovna obleka, zaščitne rokavice in včasih tudi očala. Za čiščenje uporablja agresivne kemikalije, detergente, razkužila in topila. V manjših laboratorijih čiščenje poteka ročno, v večjih ustanovah pa je centralizirano. Vse več je pribora za enkratno uporabo – torej manj čiščenja in več razvrščanja odpadkov.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano triletno poklicno srednješolsko izobrazbo kemijske smeri.
  • Pozna urejenost laboratorija, različne postopke čiščenja, pomen dobrega spiranja.
  • Pozna ukrepe za varno delo, za zaščito sebe, sodelavcev in okolja pred nevarnimi snovmi.
  • Seznanjen je z nevarnostmi dela z biološkim materialom. 
Zagotavljanje sterilnosti
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: