Laboratorijski tehnik kemije

Analiza snovi

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja analize različnih materialov in snovi na podlagi predpisanih metod in postopkov ter s pomočjo sodobnih laboratorijskih naprav in instrumentov
 • obdeluje rezultate analiz in laboratorijskih meritev ter jih vpisuje v predpisane obrazce
 • za vsako opravljeno analizo ali laboratorijsko meritev izdela ustrezno poročilo
 • za izvedbo analiz pripravlja standardne analizne reagente na podlagi predpisanih receptov in postopkov
 • vzorči preizkušance (tudi nevarne in strupene snovi)
 • ob zaključku analize vzorce arhivira, kar pomeni, da vzorce primerno pripravi, zaščiti, označi in jih hrani v posebnih pogojih
 • pripravlja in umerja laboratorijske naprave in instrumente, saj le točni instrumenti zagotavljajo točne meritve
 • v kovinski industriji analizira kemikalije, ki se uporabljajo v tehnološkem procesu, v gumarski industriji analizira kemikalije, iz katerih se izdeluje guma, v tekstilni industriji analizira barve, v prehranski industriji je predmet analiz hrana, na ekološkem področju se ukvarja z vsemi snovmi, s katerimi se srečujemo v naravi. Zaposli se tudi v drugih ustanovah v zdravstvu, kriminalistiki, sanitarni tehniki in v raziskovalnih ustanovah. 
   

Osebnostne lastnosti:

Tehnik ima izražen interes za analitično delo in željo ugotavljati stanje snovi. Imeti mora dobro razvit čut za natančnost, doslednost, red in čistočo, ki sta v laboratoriju nujno potrebna.

Pogoji dela:

Delo laboratorijskega tehnika kemije poteka v laboratoriju, v proizvodnji ter na terenu. Razmere za delo oz. nevarnosti so odvisne od vrste laboratorija. Materiali, s katerimi se delavec srečuje, so lahko tudi strupene in zdravju škodljive kemikalije. Laboratorijski tehnik kemije lahko pride v stik z različnimi vonji ali kemikalijami, zato ne sme imeti alergij na te snovi.

Delovni pripomočki:

Laboratorijski tehnik kemije uporablja pri svojem delu različne laboratorijske naprave in instrumente na osnovi zahtevne elektronske opreme, zato so osnovna znanja s področja računalništva in uporabe programov pri delu laboratorijskega tehnika kemije nujno potrebna. Materiali so različne kemikalije in snovi, med njimi tudi strupene, nevarne in zdravju škodljive. Dokumenti, ki jih uporablja pri delu, so navodila, metode preizkušanja, navodila za delo z instrumenti in varnostno-tehnične listine. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko strokovno izobrazbo kemijske smeri.
 • Ima temeljna znanja s področja kemije in poglobljena znanja s področja laboratorijske tehnike in analizne kemije. 
 • Ima normalne fizične sposobnosti in dobro razvit vid, vonj in ročne spretnosti. 
Pretakanje snovi v epruveto
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: