Lekarnar

Pripravlja in izdaja predpisana zdravila.

Kaj delavec običajno dela:

 • pripravlja in izdaja predpisana zdravila na zdravniški recept, stranki svetuje in ji razloži osnovne podatke o zdravilu;
 • izdeluje zdravila za posameznega bolnika;
 • nabavlja zdravila, medicinske pripomočke, sredstva in substance; skrbi za ustrezne zaloge ter njihovo kakovost;
 • skrbi za pravilno skladiščenje in shranjevanje zdravil, pripomočkov in drugih izdelkov;
 • preizkuša istovetnost lekarnarskih substanc;
 • svetuje strankam, kako opustiti slabe življenjske navade in kako ustrezno skrbeti za svoje zdravje, npr. opustitev kajenja, preprečevanje AIDS-a, zasvojenost z mamili;
 • vodi predpisane evidence in dokumentacijo;
 • lahko vodi lekarno.

Osebnostne lastnosti:

Lekarnar v lekarni s svojim znanjem in spretnostjo zagotavlja varno in učinkovito uporabo zdravila, medicinskega pripomočka ali drugega sredstva na bolnikovem domu ali v bolnišnici. Lekarnar mora biti komunikativen, iznajdljiv, hiter pri odločanju, samoiniciativen, vesten, natančen, zbran, razumevajoč, strpen, prijazen, pošten in urejen. Ima smisel za delo z ljudmi oz. bolniki, ki so v večini primerov občutljivi, nerazpoloženi ali zaskrbljeni za svoje zdravje ali zdravje svojega bližnjega. Sposoben je individualnega dela in dela v timu.

Pogoji dela:

Za delo, kjer grozijo poškodbe, mora lekarnar upoštevati ustrezna navodila in uporabljati zaščitna sredstva, očala, rokavice, obleko in obutev. Lekarnar dela v zaprtem prostoru, prihaja v stik z bolniki, zato je možnost okužb razmeroma velika. V svojem delovnem okolju prihaja v stik tudi z nevarnimi ali lahko vnetljivimi snovmi, npr. s kislinami, bencinom, alkoholom in strupi. Lekarnar delo opravlja pretežno stoje ali med hojo. 

Delovni pripomočki:

Lekarnar pri izdelavi zdravil uporablja tehtnice, mešala, patente, terilnice, merilne valje, vodne kopeli, gorilnike in sterilizatorje. Uporablja tudi računalnik za vnos podatkov iz receptnega obrazca ali naročilnice ter za izstavitev računa. Računalnik mu je v pomoč pri pregledu zalog in nakupu zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov. Pri vsakodnevnem delu uporablja tudi strokovno literaturo. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri. 
 • Ima teoretična znanja s področja anorganske, organske analizne in lekarnarske kemije, tehnologije, biokemije, farmakognozije, informatike, farmakologije in nekaterih splošnih predmetov. 
 • Je spreten pri pripravi in izdaji zdravil, ustrezno označuje zdravila.  
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: