Elektromonter

elektromonter

Kaj delavec običajno dela:

  • skrbi, da omrežje z električno energijo deluje pravilno povsod, kjer je napeljano;
  • na električnem omrežju po potrebi odpravlja napake, obnavlja infrastrukturo ali na novo gradi elektroenergetsko omrežje;
  • postavlja daljnovode in kablovode, po drogovih napeljujejo žice za električno energijo;
  • izvaja priklope in izklope na električno omrežje; 
  • vgrajuje števce, ki merijo porabo električne energije in te števce tudi redno popisuje. 

Osebnostne lastnosti:

Je komunikativen in sposoben dela v skupini, individualno delo je prisotno v manjšem obsegu. Želene lastnosti so: zbranost, vestnost pri upoštevanju varnostnih predpisov ter sposobnost odgovornega opravljanja delovnih nalog. Zaradi dela z visokonapetostno električno energijo se zahteva sposobnost dela pod stresom.

Pogoji dela:

Elektromonter mora biti fizično dobro pripravljen in zdrav. Dela tudi v neugodnih vremenskih razmerah. Ne sme imeti barvne slepote, saj bi to lahko ogrozilo njegovo življenje in življenje drugih ljudi. Razlog je naprava, s katero se preverja breznapetostno stanje, ki ima rdeč barvni indikator. Ne sme imeti epilepsije in ne vrtoglavice, saj mora opravljati fizična dela tudi na višini. Običajno se ne poškoduje zaradi udara električne energije, ampak zaradi drugih poškodb, npr. padca ali zdrsa. Nevarnost predstavljajo tudi različna elektromagnetna sevanja. 

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki so različne merilne naprave: voltmeter, ampermeter, naprava s katero se preverja napetostno stanje, ročno orodje: kotna rezalka, varilni aparat, motorna žaga, kladiva, izvijači in orodni ključi različnih velikosti in posebna orodja, kot so priprava za plezanje po drogovih oziroma "plezalke" ter ročice za izklapljanje električnega toka in varnostni pasovi. Uporablja tudi avtomobil in posebna vozila z dvigalnimi drogovi in delovne košare za delo na višini. Pogosto uporablja lestev. Pri delu je obvezna uporaba čelade, delovnih rokavic, čevljev z debelejšim gumijastim podplatom in včasih tudi varnostna očala. Med delovnimi pripomočki so tudi računalnik in pisarniška oprema, ki jo uporablja za pisanje poročil o opravljenem delu in o morebitnih težavah. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Elektromonter ima zaključeno poklicno srednjo šolo elektro smeri.
  • Pozna osnove elektrotehnike in energetike ter v manjši meri tudi elektronike. 
  • Obvlada praktične spretnosti, npr. sečnjo dreves, vrtanje, varjenje, manjša zidarska dela, delo na višini in uporabo avtomatskih dvigal. 
elektromonter
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: