Inženir kemijskega inženirstva

Vodi delo v raziskovalnih in razvojnih inštitutih.

Kaj delavec običajno dela:

 • načrtuje in razvija nove procese za sintezo različnih izdelkov ter posodablja že obstoječe procese za proizvodnjo kemikalij in materialov;
 • s strokovnjaki drugih področij snuje nove naprave in opremo za njihovo proizvodnjo;
 • vodi industrijsko proizvodnjo in delo v proizvodnih obratih;
 • vodi delo v raziskovalnih in razvojnih inštitutih ter industrijskih raziskovalnih enotah; 
 • odgovoren je za varovanje okolja v okviru proizvodnih procesov in vodenje čistilnih naprav, delo v industrijskem okolju na čistilnih napravah kemijske in drugih procesnih industrij ter na komunalnih čistilnih napravah; 
 • izvaja inšpekcijo industrijske proizvodnje; 
 • izvaja varovanje okolja, npr. sanacije po nezgodah z nevarnimi in s strupenimi snovmi;
 • izvaja nadzor kakovosti vode in živilskih izdelkov;
 • zastopa trgovino z opremo za procesno industrijo ter s kemikalijami in tehničnimi plini;
 • svetuje na omenjenih področjih.

Osebnostne lastnosti:

Ima veselje do naravoslovja in tehnike. Sposoben je analitičnega vrednotenja dogajanj in sinteze ter ustvarjalnega razmišljanja pri projektnem načinu organiziranja in vodenja dela.

Pogoji dela:

Varno vodenje kemijskih industrijskih procesov je zelo zahtevna naloga. Ker je število potencialnih nevarnosti pri teh procesih večje, so ti z varnostnega stališča veliko bolj dorečeni kot v drugih industrijskih dejavnostih. Izredne razmere so redke. Delavci v kemijskih in sorodnih obratih so natančno seznanjeni z nevarnimi snovmi ter možnostmi za nastanek požara in eksplozij. Na drugih delovnih mestih so tveganja manjša in ustrezajo standardom za varno delo v laboratoriju, projektivnem biroju in delu na terenu.

Delovni pripomočki:

Kemijski inženir se v industriji srečuje z velikimi napravami, kot so kemijski reaktorji, drobilci in mlini,… Materiali, ki se uporabljajo za izgradnjo velikih laboratorijskih naprav, so izbrani glede na lastnosti kemikalij, s katerimi pridejo v stik, glede na pogoje (npr. visoke temperature, povišan tlak), ki so potrebni, da določene reakcije potekajo dovolj hitro in celovito. Značilnost kemijske industrije je, da je močno podprta z moderno računalniško in informacijsko tehnologijo. Proizvodni obrati so vodeni s pomočjo računalnikov in s povezanimi mikroprocesorskimi in kontrolnimi sistemi. To zagotavlja dobre izkoristke procesov, kakovost izdelkov in varno proizvodnjo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo kemijske smeri.
 • Ima znanja iz matematike, fizike, anorganske, organske, analizne in fizikalne kemije, …
 • Ima inženirska in kemijska znanja, ki mu omogočajo sodelovanje z drugimi strokami.
 • Njegovo zdravstveno stanje je neoporečno, čeprav se izpostavljenost kemikalijam na delovnem mestu močno zmanjšuje. Ima dober vid, sluh in vonj.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: