Inženir strojništva

Načrtuje tehnološki razvoj novih industrijskih izdelkov

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za nemoteno delovanje in organizacijo proizvodnje ter avtomatiziranih procesov v sodobni proizvodnji;
 • vodi in organizira dela, ki so potrebna za nemoten potek proizvodnega procesa;
 • skrbi za vzdrževanje strojev, dobro pozna stroje in predvideva možne okvare;
 • obvlada številne aktivnosti v okviru proizvodne kibernetike, ki omogočajo nadzor obdelovalnih sistemov: računalniško podprto konstruiranje (CAD), tehnološko načrtovanje z ekspertnimi sistemi (CAPP), izdelava posameznih komponent z računalniško krmiljenimi CNC-obdelovalnimi stroji (CAM), nadzor nad kakovostjo materiala in izdelkov (CAQ) ter vodenje in nadzor nad montažo (CAA);
 • vodi in usklajuje različne tehnološke postopke od nakupa surovin do prodaje izdelkov;
 • komunicira s strankami oz. z dobavitelji;
 • vodi različne laboratorijske analize surovin in drugih materialov, sestavlja poročila, zadolžen je za tehnične dele pogodb;
 • načrtuje tehnološki razvoj novih industrijskih izdelkov, strojev, naprav in novih proizvodnih procesov, skrbi za njihovo konstruiranje in projektiranje;
 • izdeluje projektno tehnološko dokumentacijo (načrti in predpisi) ali celotno dokumentacijo v primeru novih investicij, pripravlja proizvodno-tržne parametre;
 • odgovoren je za patentno zaščito izdelkov, ki so plod načrtnega razvojnega dela;
 • izvaja varstvene ukrepe in varstvo okolja;
 • vodi podjetje, vodi zaposlene, vodi posamezne projekte v poslovnem sistemu ali proizodnji, vodi projektne skupine zaposlenih.

Osebnostne lastnosti:

Ima izkazan interes za konstrukcijo strojev in naprav ter drugih industrijskih izdelkov, projektiranje strojev in naprav, sintezo mehanskih elementov ter programske opreme, vodenje projektnih skupin, načrtovanje tehnoloških postopkov, vodenje in organizacijo proizvodnje, projektiranje naprav in energetskih postrojenj in vzdrževanje letal. Lahko je strokovnjak za izvedenska mnenja ali strokovnjak za intelektualno lastnino. Inženir strojništva mora imeti izredno razvit čut odgovornosti za svoje delo, mora biti samoiniciativen, iznajdljiv ter sposoben presoje v novonastalih situacijah. Pri svojem delu je komunikativen, zna presoditi, kaj se od njega pričakuje, svoje delo opravlja zanesljivo in kakovostno. Pripravljen je delati v skupini in ima interes za funkcionalno izobraževanje. Ima sposobnost večje koncentracije. Sposoben je dela pod stresom oziroma spoprijemanja s psihičnim pritiskom ter z roki.

Pogoji dela:

Delo inženirja strojništva običajno ni fizično zahtevno. Imeti mora tudi zdravo hrbtenico, ker je delo v precejšnji meri povezano s sedenjem ter z rahlo upognjeno držo. Inženir strojništva dela večinoma v urejenih delovnih prostorih.

Delovni pripomočki:

Inženir strojništva pri svojem delu uporablja različna orodja, stroje in naprave. Njegov glavni delovni pripomoček je računalnik, na katerem konstruira zahtevne elemente. Osnovni materiali, ki jih uporablja, so legirana in nelegirana jekla, barvne kovine, litine, bele kovine, specialna jekla in drugo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo strojne smeri.
 • Ima tehnološko-organizacijska znanja in znanja vodenja, pozna proizvodno-tržne zakonitosti ter ekonomska znanja.
 • Pozna in proučuje materiale in njihove lastnosti.
 • Obvlada branje načrtov in tehničnih risb oziroma projektne in tehnične dokumentacije.
 • Usposobljen je za samostojno in skupinsko delo. Sposoben je samostojnega sprejemanja odločitev.
 • Ima smisel za reševanje tehničnih problemov in izboljšave procesov ter izdelkov. Razmišlja izven okvirjev.
Ima dobro prostorsko predstavljivost.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: