Šole

Naslov: Cesta v Staro vas 2

6230 Postojna

Telefon: 081 601 650

E-pošta: info@scpo.si

Šolski center Postojna, Srednja šola

Dijakom ponujamo  splošno in strokovno znanje, širino duha in fleksibilnost, da bodo našli svoje mesto in vlogo v slovenskem in širšem evropskem prostoru. Šola gradi na kakovosti, na dobrih medsebojnih odnosih, zaupanju in spoštovanju.

Smo šola s tradicijo, prepoznavni v lokalnem in širšem okolju. Vzgojno izobraževalni proces izvajamo tako, da  krepimo  dijakovo razvojno moč.

Vizija šole je, da postanemo regijski srednješolski  izobraževalni center z bogato ponudbo srednješolskih  programov za  mladino in za odrasle. 
Pri splošnem izobraževanju ponujamo dijakom izbirnost, da bodo lahko uresničili svoje ambicije. V strokovnem šolstvu želimo tesno sodelovati z gospodarstvom, kar nam bo omogočilo slediti vsem novostim stroke. 
Dijakom  nudimo možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini, sodelovanje v različnih projektih, številne obšolske dejavnosti. Vse našteto v povezavi s kvalitetnim izobraževanjem, prinaša vidne rezultate naših dijakov tako na tekmovanjih kot tudi na eksternih preverjanih znanja.
Dijakom in zaposlenim želimo dati možnost osebnega in strokovnega razvoja ter aktivnega sodelovanja pri oblikovanju okolja, v katerem živimo.

Cilj naše šole je na prvem mestu  znanje, ki naj udeležencem izobraževanja  omogoči delovanje   na različnih področjih;  inovativnost, ki naj jim odpira nova obzorja;  fleksibilnost, ki naj jim omogoča hitro prilagajanje na spremembe v okolju.  Vse to bo prispevalo k osebni izpolnitvi, pa  tudi k večji konkurenčnosti posameznika.

Vrednote,  za katere na šoli delamo in verjamemo so: znanje, delavnost, dobri medsebojni odnosi, strpnost in solidarnost, red in disciplina, medsebojno spoštovanje, poštenost.
Poudarjamo   tudi  kritično mišljenje, ustvarjalnost, odprtost za nove ideje, natančnost, pravičnost, sodelovanje, vztrajnost.

Instagram profil: https://www.instagram.com/solski_center_postojna/ 

TikTok: https://www.tiktok.com/@solski_center_postojna

Šola izvaja vrsto izobraževalnih programov:

  • gimnazija (SI)
  • predšolska vzgoja (SSI)
  • ekonomski tehnik (SSI)
  • strojni tehnik (SSI)
  • strojni tehnik (PTI) 
  • avtoserviser (SPI)
  • oblikovalec kovin–orodjar (SPI)
  • pomočnik v tehnoloških procesih (NPI)

Prednosti naše šole, ki jih navajajo naši dijaki in njihovi starši so: bližina šole, dobri rezultati šole (učni uspehi, dosežki na tekmovanjih, uspehi na maturi ...),  dobri pogoji za delo, možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v številnih evropskih državah,  strokovnost učiteljev, sodobne metode poučevanja, spodbujanje dijakovih močnih področij, aktivno vključevanje dijakov v pedagoški proces, spoštljiv odnos in prijaznost učiteljev do dijakov, individualni pristopi učiteljev, številni programi, ki dijakom omogočajo prepise med programi, povezovanje šole z okoljem in vključenost v projekte na nacionalni in mednarodni ravni. 

Poleg pouka izvajamo tudi številne krožke in druge obšolske dejavnosti, med katerimi boste gotovo našil kaj zase: popotniški krožek,  StartUp vikend, dramski krožek,  gledališki abonma, podjetniški krožek, športne aktivnost in še kaj.
 Na šoli imamo dobre materialne pogoje, sodobno opremljene učilnice, kje pouk poteka v dopoldanskem času.  Imamo bogato založeno knjižnico in veliko športno dvorano.
V Izobraževalnem centru sodobnih tehnologij, ki je nadgradnja obstoječih šolskih delavnic omogočamo dijakom  strojne šole pridobitev in nadgraditev znanja s področja CNC tehnologij. Tako krepimo tudi  sodelovanje z lokalnim gospodarstvom. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: