Tehnolog za poštni promet

Organizira delovni proces poštnega promet

Kaj delavec običajno dela:

 • organizira delovni proces poštnega prometa;
 • pripravlja tehnološke predpise in navodila za izvajanje poštnega prometa, nadzira njihovo izvajanje ter posreduje navodila delavcem;
 • rešuje reklamacije in odškodninske zahtevke ter zbira podatke o opravljenih storitvah;
 • analizira stanje in predlaga ukrepe za izboljšave, analizira delovanje poštnega prometa ter uvaja organizacijske in tehnološke izboljšave;
 • ureja odnose z velikimi uporabniki poštnih storitev in izvaja naloge na področju mednarodnega prometa in obračuna;
 • pripravlja organizacijska in tehnološka navodila, analize ter predloge ukrepov za izboljšanje poštnega prometa.
   

Osebnostne lastnosti:

Tehnolog za promet mora imeti organizacijske sposobnosti, sposobnost vodenja in dela z ljudmi. Imeti mora jasen govor. Zmožen je ustvarjalnega mišljenja, presojanja in opazovanja. Tehnolog mora biti komunikativen, vztrajen, skrben, imeti smisel za timsko delo in urejenost ter zna oceniti ljudi glede na njihove značilnosti.

Pogoji dela:

Delo tehnologa za promet poteka pretežno v zaprtem prostoru, delno tudi na terenu. Tempo dela je občasno pospešen in omejen s postavljenimi roki. Posebnih nevarnosti pri delu tehnologa za promet ni.

Delovni pripomočki:

Tehnolog za promet uporablja različne pripomočke. To so zakoni, predpisi, osebni računalnik, telefon in delovne priprave, ki so potrebne glede na področje dela.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 50% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zmerno perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Tehnolog za promet mora imeti višjo ali visoko strokovno izobrazbo.
 • Zaželena izobrazba je diplomirani inženir prometa ali organizator dela. 
 • Ima znanje s področja logistike, opravljanja storitev, psihologije prodaje, dela s strankami, gospodarskega poslovanja, poslovne informatike, varstva pri delu, tujih jezikov in drugih splošno-izobraževalnih predmetov. 
Ima znanje s področja logistike.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: