Živinorejec

Živinorejec pri molži krave

Kaj delavec običajno dela:

 • vzreja govedo, drobnico, prašiče, konje, perutnino in divjad za pridelavo in predelavo mesa ter mleka, 
 • skrbi za vsakodnevno krmljenje živali in molžo;
 • skrbi za dobro počutje živali in ustrezno ukrepa v primeru pojava bolezenskih znakov,
 • spomladi opravlja dela na travnikih, pašnikih in poljih, kjer se ukvarja s pridelavo krme, žit in poljščin;
 • lahko opravi tečaj za osemenjevalca in skrbi za umetno oplojevanje živine; skrbi za oplojene živali, prisoten je ob kotitvi in skrbi za mladiča;
 • skrbi za čistočo in urejenost prostorov, vzdržuje stroje in naprave ter vodi evidence o opravljenih delih.
   

Osebnostne lastnosti:

Živinorejec je pri delu odgovoren, ustvarjalen, iznajdljiv in zmožen samostojnega načrtovanja, organizacje ter kontrole proizvodnje. Redno spremlja novosti o krmilih, gnojilih, fitofarmacevtskih izdelkih ter novih vrstah žit in poljščin. Udeležuje se tudi sejmov, seminarjev, predavanj in bere strokovne revije. Ker poklic zahteva tudi delo s sodobnimi tehnologijami, mora imeti interes za računalniško usposabljanje. Nepredvideni dogodki zahtevajo od njega mirnost in preudarnost. Zaveda se pomena ohranjanja avtohtonih pasem živali za domače okolje. Dela v skladu z načeli trajnostnega razvoja in svoje izkušnje deli z mlajšimi rodovi. 

Pogoji dela:

Pri delu lahko pride do poškodb z vozili, stroji in orodji, zastrupitev s kemičnimi sredstvi in poškodb zaradi živali. Pri delu mora živinorejec uporabljati ustrezna zaščitna sredstva, delovno obleko in upoštevati navodila za varno delo. Pomembna je tudi zbranost in dobra organizacija dela. 

Delovni pripomočki:

Živinorejec pri svojem delu uporablja različno kmetijsko mehanizacijo, s katero si pomaga pri vzreji živine, obdelavi tal, setvi in sajenju, gnojenju, namakanju, vrtnarstvu in oskrbi rastlin, spravilu in skladiščenju pridelkov, košnji in sušenju trave, siliranju in žetvi. Poleg traktorja z različnimi priključki, ki predstavlja osnovo njegovega dela, so nepogrešljivi tudi krmilniki, odjemalci silaže, pastirji in osnovna veterinarska oprema. Živinorejec, ki se ukvarja s pridelavo mleka, uporablja tudi stroje za možo, hlajenje in transport mleka. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima vozniški izpit za traktor (F kategorije).
 • Zna izvesti postopke osemenitve živali in voditi postopke ob kotitvi živali.
 • Zna pripraviti krmne obroke glede na razvojna obodbja in vrsto živali.
 • Zna izvesti molžo, tako ročno kot avtomatsko.
 • Zna delati s kemikalijami, kar mu omogoča izpit iz fitomedicine.
Živinorejec pri hranjenju telička
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: