Delovodja živilstva

vodenje in nadzor porizvodnje

Kaj delavec običajno dela:

  • delovodja živilstva opravlja naloge na področju predelave in priprave živil živalskega izvora, mesa in mleka, živil rastlinskega izvora, kot so različne moke, rastlinske maščobe, sadje, zelenjava, brezalkoholne in alkoholne pijače; 
  • v laboratoriju analizira kemijsko in mikrobiološko kakovost surovin in izdelkov ter končnih izdelkov in polproizvodov. Opravlja kemijske, mikrobiološke, senzorne, enološke in druge analize; 
  • nadzoruje in vodi sodobne tehnološke procese izdelave živil od prevzema živil in končnih izdelkov do skladiščenja le-teh. Skrbi, da delo poteka po predpisih in da so izdelki kakovostni in higiensko neoporečni.
     

Osebnostne lastnosti:

Delovodja živilstva je v proizvodnji večinoma zaposlen kot vodja izmene. Pri tem je pomembno delo z ljudmi, korektnost in primeren odnos do podrejenih delavcev. Pri svojem delu se mora nenehno izpopolnjevati. Delovodja mora biti zdrav in odporen oziroma sposoben prenašati različne klimatske razmere. Imeti mora dobro koordinacijo gibov, spretnost rok in prstov ter dlani. Imeti mora dober sluh in vid ter sposobnost samostojnega odločanja in sprejemanja odgovornosti.

Pogoji dela:

Dela v zaprtih prostorih in je izpostavljen različnim temperaturnim spremembam - vročini, mrazu, neustrezni mikroklimi in različnim ekološkim obremenitvam. Občasno prenaša lažja ali težja bremena, jih potiska in vleče. Dela pretežno stoje ali med hojo, pri kontroli strojev se pripogiba, kleči ali čepi. Ker dela tudi s stroji, so možne mehanske poškodbe. To so predvsem udarnine in padci na mokrih tleh. Uporabljati mora predpisana zaščitna sredstva.

Delovni pripomočki:

Pri delu nadzira delovanje različnih strojev za čiščenje, rezanje, mletje, mešanje, filtriranje, stabiliziranje in oblikovanje izdelkov. Skrbi za polnjenje in embaliranje izdelkov in pripravo strojev za proizvodnjo, pripravo in izdelavo živil. Uporablja tudi laboratorijske pripomočke za analizo živil in polizdelkov ter kontrolo kakovosti.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Za poklic delovodja živilstva se zahteva srednja strokovna izobrazba živilske usmeritve.
  • ima znanja o tehnologiji predelave hrane in pijač. Seznani se z prehranskimi zahtevami, značilnostmi posameznih živil ter vlogo mikroorganizmov v živilski industriji.
  • Seznani se z računalniško podprtimi sistemi za zbiranje in obdelavo podatkov v proizvodnih procesih. 
analiza v laboratoriju
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: