Ladijski mehanik

Nov ladijski motor

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za vzdrževanje ladijske strojnice in drugih ladijskih naprav na ladji, pomaga pri popravilih ter pri rednem in izrednem vzdrževanju strojnih naprav
 • vzdržuje red in čistočo v mehanični delavnici in na obdelovalnih strojih
 • odgovoren je za material in stanje inventarja ter brezhibno delovanje strojev
 • pomaga pri dostavi materiala na ladjo in z nje (natovarjanje, raztovarjanje tovora) 
 • izdeluje nadomestne dele in orodja ter sodeluje pri montaži in demontaži strojnih naprav
 • pod nadzorstvom prvega častnika stroja skrbi, da so motorji v rešilnih čolnih redno in dobro vzdrževani
 • odgovoren je za delo in varnost skupine, ki mu je dodeljena pri posameznih nalogah. 
   

Osebnostne lastnosti:

Delavec ima izražen interes za delo s stroji, ima skrben odnos do dela, je spreten in pripravljen na skupinsko delo. Je odgovoren, skrben, natančen. Kot ladijski delavec se zna prilagoditi življenju na ladji v majhnem kolektivu, zna navezovati stike z ljudmi, je komunikativen. Sposoben je samostojnega dela in dela v timu. 

Pogoji dela:

Pristanišče in ladijsko okolje je delovno okolje s povečano nevarnostjo nezgod in možnostjo obolenj. Ladijski mehanik mora upoštevati predpise o varstvu pri delu in uporabljati vsa zaščitna sredstva. Na ladji mehanik dela v zaprtem prostoru, kjer delo ovirajo temperaturne razmere, vibracije, ropot in umetna osvetljenost. Razmere so težavne, delo zahteva velik fizični napor ter prenašanje bremen. Delavec mora opraviti vsa potrebna cepljenja proti tropskim nalezljivim boleznim.

Delovni pripomočki:

Ladijski mehanik pri svojem delu uporablja različna orodja, naprave, čistila in kemikalije. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo strojne ali mehanične smeri. 
 • Ima opravljen izpit iz varstva pri delu. 
 • Obvlada mornarske veščine ter pridobi izkušenost, ki je pogoj za varno gibanje po ladji, za delo v temi in v slabem vremenu.
 • Obvlada vzdrževanje ladijske strojnice in drugih ladijskih in reševalnih naprav na ladji, obvlada popravila, delovanje ter redno in izredno vzdrževanje strojnih naprav in strojev, zna izdelati nadomestne dele in orodja, obvlada montažo in demontažo strojnih naprav. 
 • Obvlada natovarjanje in raztovarjanje tovora. 
 • Zna reševati mehanske probleme.
Ladijska strojnica
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: