Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Kaj delavec običajno dela:

  • izvaja vzgojno-izobraževalno delo, ki ustvarja možnosti za razvoj in učenje otroka;
  • otrokom nudi možnosti in spodbude za raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje;
  • odgovoren je za varnost otrok;
  • spodbuja predšolske otroke, da razvijejo spretnosti, kako skrbeti zase, in ustvarja prijazno, spodbudno vzdušje;
  • sodeluje s starši in jim posreduje dnevne informacije o dejavnostih in vedenju otroka v vrtcu.

Osebnostne lastnosti:

Pomočnik vzgojitelja je motiviran za delo z otroki. Njegovo delo temelji na ljubezni in veselju do dela z otroki. Pomočnik vzgojitelja mora imeti razvite osebnostne lastnosti, kot so ustvarjalnost, komunikativnost, senzibilnost, občutljivost in empatija – sposobnost vživljanja v doživljanje otrok. 

Pogoji dela:

Pomočnik vzgojitelja dela ob vzgojitelju v vrtcu. Igralnica je prostor, kjer ima svoj delovni prostor. Uporablja tudi druge prostore v vrtcu in izven vrtca, ki so namenjeni otrokom. Vsak dan preživi s skupino otrok nekaj časa na prostem, na igrišču in na sprehodu. Zaradi narave dela so pogostejša prehladna obolenja in druge okužbe, kronična obolenja hrbtenice, glasilk in sluha. Z leti postaja delo pomočnika vzgojitelja vedno bolj naporno in obremenjujoče. Delo je zelo dinamično, običajno poteka v dopoldanskem in popoldanskem času. Okolje, v katerem dela pomočnik vzgojitelja, je dokaj hrupno, saj je v skupini veliko otrok.

Delovni pripomočki:

V skladu z usmeritvijo in letnim delovnim načrtom vrtca pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok sodeluje pri pripravi na vzgojno delo. Za delo potrebuje ustrezno strokovno literaturo, priročnike in revije. Posebej je poudarjen pomen delovnih pripomočkov za glasbene, plesne, likovne, gibalne in jezikovne dejavnosti.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima srednjo strokovno izobrazbo predšolske smeri.
  • Ima opravljen tečaj higienskega minimuma.
  • Izpolnjuje splošne zdravstvene zahteve. Zaradi dela s hrano izvaja redne zdravniške preglede enkrat letno.
  • Aktivno obvlada slovenski knjižni jezik. Obvlada komunikacijske in socialne veščine.
  • Ima strokovna in splošna znanja, znanja iz razvojne psihologije in predšolske pedagogike.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: