Vinogradnik

Vinogradnik v traktorju med vinskimi trtami

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se z gojenjem vinske trte, kar vključuje usmerjanje njene rasti, obdelovanje talne podlage, varovanje pred boleznimi in škodljivci ter obnavljanje nasada;
 • trte obrezuje, gnoji, spremlja njen razvoj ter odstranjuje odvečne mladike in liste;
 • ureja, utrjuje in vzdržuje jarke in poti po vinogradu ter odstranjuje škodo po vremenskih ujmah, tla neguje s košnjo ali obdelavo;
 • ko je čas za trgatev obira grozdje ter ga v vinski kleti pripravi za predelavo ali skladiščenje in prodajo na trgu;
 • stiska grozdje ter neguje mlado vino, da pravilno dozori, nato ga ustekleniči in opremi z podatki;
 • nakupuje opremo, material in zaščitna sredstva ter vzdržuje in opravlja manjša popravila kmetijskih strojev, priključkov in naprav;
 • sodeluje z vinogradniki in agronomskimi strokovnjaki ter se udeležuje strokovnih predavanj in seminarjev, spremlja strokovno literaturo in se izobražuje;
 • udeležuje se razstav in ocenjevanja vin na kmetijskih in vinskih sejmih.

Osebnostne lastnosti:

Vinogradnik ima veselje do dela v vinogradu in pozitiven odnos do varovanja okolja. Je vztrajen, potrpežljiv, iznajdljiv, skrben in natančen. Pri stikih z ljudmi je komunikativen. Odlikuje ga dobra organizacija dela in stremi k novostim ter izboljšavam v stroki. Ima razvite sposobnosti opazovanja razvoja vinske trte ter znakov prisotnosti rastlinskih bolezni ali škodljivcev.

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledice razmer pri delu so lahko ureznine, odrgnine, udarnine. Razvije lahko tudi alergijo zaradi pikov žuželk ali se zastrupi s kemičnimi sredstvi. Pomembno je upoštevanje navodil za varno delo in uporaba ustrezne delovne obleke, rokavic, predpasnika, škornjev in ostalih pripomočkov.

Delovni pripomočki:

Vinogradnik pri svojem delu uporablja ročna orodja in pripomočke, kot so sadjarske škarje, cepilni nož, klešče, posode, brente in sodi. Pomaga si tudi s kmetijskimi stroji in napravami, kot so traktor, rahljalnik, kosilnica, nahrbtna škropilnica in stiskalnica. Za določanje sladkorja v moštu uporablja areometer ali gostomer. Dela s trsnimi cepljenkami, vrtnarskim voskom, umetnimi in naravnimi gnojili, zaščitnimi sredstvi in vinskimi dodatki. K dokumentaciji njegovega dela spadajo evidence, delovni nalogi, obvestila vinogradniških služb, kletne knjige ter strokovne knjige in revije.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

 • Pozna postopke gojenja vinske trte, kot so: rezanje in cepljenje, brananje, rahljanja in gnojenje zemlje, obiranje. 
 • Pozna rastlinske bolezni in živalske škodljivce ter ustrezne zaščitne ukrepe in sredstva.
 • Pozna tehnologijo predelave grozdja v vino in področje kletarjenja.
 • Zna rokovati z orodjem in napravami ter jih ustrezno vzdrževati.
 • Ima vozniški izpit B, F in G kategorije.
Vinogradnik pri privezovanju vinskih trt
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: