Nabavno-prodajni referent

Referent načrtuje nabavo in prodajo z uporabo računalnika.

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za nabavo blaga, skladiščenje in prodajo blaga kupcem;
 • opravlja raziskave trga, načrtuje prodajo in nabavo, išče ponudbe, sklepa pogodbe, naroča blago, izvaja kontrolo nabave, vodi nabavne evidence, operativno vodi prodajo in komunicira z javnostjo; 
 • skrbi za prodajo blaga večjim odjemalcem ali lastnim prodajalnam (neposredna prodaja kupcem, prodaja preko trgovskih potnikov ali predstavništev); 
 • skrbi za prodajo blaga na sejmih, kjer sklepa kupoprodajne pogodbe s kupci na podlagi vzorcev, cenikov ali katalogov.
   

Osebnostne lastnosti:

Nabavno-prodajni referent mora biti dinamičen in pripravljen na delo z ljudmi ter za delo na terenu. Dobro mora poznati blago in trg ter analizira poslovne situacije, ki vplivajo na uspešno ali neuspešno vodenje komercialnih poslov. Pri delu je samoiniciativen, strokoven, samozavesten, komunikativen, prilagodljiv, natančen, zanesljiv, optimističen in kritičen. Biti mora urejen, čustveno in moralno stabilen. Ker je v stalnem stiku z ljudmi, je pomembna tudi kulturna raven jezikovnega izražanja. Pri delu sta poudarjena občutek za poslovnost in odgovornost.

Pogoji dela:

Pri terenskem delu je referent izpostavljen možnostim poškodb v prometu. Nabavno-prodajni referent opravlja delo v različnih delovnih okoljih, v pisarnah in na terenu. 

Delovni pripomočki:

Nabavno-prodajni referent pri svojem delu uporablja različne pripomočke. Obvladati mora informacijski sistem, delo na računalniku in uporabljati informacije, ki mu jih nudi internet. Pri delu uporablja telefon, elektronsko pošto in osebno vozilo. Pozna poslovno dokumentacijo, pogosto uporablja vzorce blaga, cenike, kataloge, prospekte in ponudbo blaga. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko strokovno ali višješolsko strokovno izobrazbo ekonomske smeri. 
 • Pozna temeljno trgovinsko zakonodajo in obvlada kalkulacijo cene. Zna oceniti boniteto kupca. 
 • Je komunikativen, obvlada poslovno komuniciranje v slovenskem in najmanj enem tujem jeziku. 
 • Pozna poslovni bonton, poslovno moralo, veščine komercialnega poslovanja, komuniciranja s strankami, psihologijo kupca, psihologijo prodaje, obvladovanje lastnega časa ter kulturo podjetja. 
 • Obvlada tehnike knjigovodstva, zna analizirati in dokumentirati svoje delo.
 • Ima dobre čutno zaznavne sposobnosti, vid, sluh, voh, okus in čutila za ravnotežje, kar mu omogoča opažanje in zaznavanje stvari, predmetov in dogajanj. 
Referent sklepa pogodbo s stranko.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: