Knjigovodja

Osebi v pisarni preverjata finančne podatke na papirjih.

Kaj delavec običajno dela:

 • računovodji pomaga pri zbiranju, preverjanju in analizi finančnih podatkov;
 • ukvarja se s poslovno-finančnimi zadevami v podjetju ali organizaciji. Ima vpogled v celotno lastnino in v sleherno vrsto izdatkov in dohodkov. Pri tem skrbi, da poslovno-finančne zadeve potekajo v skladu z veljavnimi računovodskimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi; 
 • knjiži poslovne dogodke iz knjigovodskih listin, katere pregleda in vpiše v poslovno knjigo. Skrbi, da so vpisi ažurni, časovno zaporedni, popolni in pravilni; 
 • pripravlja plačilne liste in izračunava osebne dohodke zaposlenih; 
 • v sodelovanju z računovodjo sestavlja računovodska predračunska in obračunska poročila ter predstavlja podatke o finančnem stanju in poslovnem delovanju, z njim sodeluje tudi pri kontroli in pri reviziji računovodske dokumentacije ter pri presojanju uspešnosti poslovanja in pri oblikovanju nadaljnje poslovne politike; 
 • odgovoren je za shranjevanje dokumentacije v arhivu računovodstva ali v arhivu podjetja;
 • dela na različnih knjigovodskih področjih.
   

Osebnostne lastnosti:

Knjigovodja ima izražen interes za podatke in številke. Večino dela opravlja samostojno, hkrati pa je odprt za timsko delovanje in stike z ljudmi. Pri delu mora biti natančen in metodičen. Od njega se pričakuje tudi samoiniciativnost. Pomembni lastnosti sta poštenost in odgovornost, da bo delo pravilno in zakonito opravljeno. 

Pogoji dela:

Knjigovodja dela v urejenih pisarniških prostorih. Delo knjigovodje ni telesno zahtevno, saj ga opravlja predvsem sede. Pri dolgotrajnem delu z računalnikom je knjigovodja lahko izpostavljen tudi sevanju. Z uporabo zaščitnega filtra na zaslonu lahko to nevarnost zmanjša. Prav tako so lahko prisotne poškodbe hrbtenice. Delovni čas in ritem dela knjigovodje je podaljšan, pospešen in stresen v obdobju ob zaključku poslovnega leta. 

Delovni pripomočki:

Knjigovodja pri svojem delu uporablja osebni računalnik, opremljen z ustreznimi programskimi orodji. Pogosto uporablja tudi kalkulator, telefaks, fotokopirni stroj, ipd. Uporablja tudi ostale pisarniške pripomočke. Za shranjevanje računalniških podatkov uporablja nosilce elektronskih zapisov, za odtisnjene pa fascikle ali vezane knjige. Dela s poslovnimi knjigami, z dnevnikom, glavno knjigo, s pomožnimi knjigami in z analitičnimi evidencami ter s knjigovodskimi listinami, kot so predračuni, računi, obračuni, pogodbe, naročilnice, dobavnice, dobropisi, potrdila in nalogi za knjiženje. Stalno spremlja Uradni list Republike Slovenije, predvsem poslovno in davčno zakonodajo. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko, višješolsko ali visoko strokovno izobrazbo poslovno-ekonomske, poslovno-finančne, trgovske ali administrativne smeri. 
 • Ima praktična znanja za delo, kot je beleženje poslovnih dogodkov, obdelava podatkov in izdelava poročil, izračun osnovnih statističnih kazalnikov in uporaba načel civilnega in gospodarskega prava. 
 • Teoretična znanja zajemajo znanja računovodstva, računovodstva z računalništvom, gospodarskega poslovanja, poslovno matematiko in statistiko. 
 • Sposoben je logično-analitičnega mišljenja, zlasti pri analizi finančnih in statističnih podatkov. 
 • Ima izražen interes za podatke in številke. Ima smisel za računanje, saj je to pri spremljanju premoženjskega stanja zelo pomembno. 
Oseba računa s pomočjo kalkulatorja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: