Kadrovski referent

Kadrovski razgovor

Kaj delavec običajno dela:

  • referent pridobiva in razporeja kadre; svetuje delovodjem pri delu z ljudmi, izvaja zdravstveno in socialno varstvo, vodi različne evidence o zaposlenih in kadrovsko izobraževalni informacijski sistem; 
  • pripravlja in izdeluje kadrovska poročila in analize ter gradiva za različne uporabnike in ravni odločanja;
  • organizira in spremlja izobraževalne projekte. Vodi prijave in posreduje informacije o izobraževanju, načrtuje in spremlja izobraževanja in stroške o izobraževanju;

Osebnostne lastnosti:

Biti mora nepristranski pa tudi samoiniciativen, saj sam usmerja postopke razgovorov s kandidati in že zaposlenimi. Obvezna lastnost kadrovskega referenta je, da zna poslušati in svetovati. Pomembno je, da ima visoko stopnjo čustvene inteligence, da je usmerjen k ljudem in da ima rad delo z ljudmi. Zna pravilno presojati o problemih, se dobro pisno in ustno izraža in je sposoben timskega dela. Kadrovski referent usklajuje različne interese, pri čemer mora spoštovati kadrovsko politiko podjetja in zakonodajo.

Pogoji dela:

Gre za pisarniško delo, z delom za računalnikom in za opravljanje kadrovskih razgovorov v pisarnah oziroma sejnih sobah, kar je povezano s prisilno držo in z morebitnimi težavami s hrbtenico. Delo je povezano s stalnim odločanjem, z opravljanjem razgovorov, torej z delom z ljudmi, praviloma v časovni stiski. Možne so bolezni, ki so posledice stresnega dela.

Delovni pripomočki:

Kadrovski referent uporablja računalnik, kjer ima shranjene podatke o že zaposlenih delavcih ter podatke o potencialnih kandidatih za zaposlitev. S pomočjo računalniških orodij pripravlja različne dopise, obvestila, poročila in gradiva. Včasih potrebuje tudi prevozno sredstvo, ko odide na izobraževanje, ali pri razgovoru z delavcem, ki je zaposlen na drugi lokaciji. Pomembno je, da ima primeren prostor, kjer lahko opravi razgovore z delavci oziroma s kandidati za zaposlitev.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Običajno ima srednjo ali višješolsko izobrazbo oziroma visokošolsko ali univerzitetno diplomo kadrovsko-organizacijske ali druge ustrezne smeri.
  • Ima tudi andragoška znanja, zna komunicirati s strankami in reševati morebitne konflikte
  • Potrebuje široko splošno znanje, poznavanje poslovanja, vsebine in postopkov dela zaposlenih ter poznavanje opisa del in nalog posameznih delovnih mest.
Pregled kadrovskih evidenc.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: