Uradnik za davke

Uradnik za davke s kalkulatorjem in računalnikom pri delu

Kaj delavec običajno dela:

  • sprejema davčne napovedi in odmerja davek. Izračunava zamudne obresti in knjiži prispela vplačila;
  • pripravlja sklepe za izterjavo denarnih kazni. Vodi postopek prisilne izterjave davkov in drugih obveznosti, preverja potrdila o plačanih davkih in prispevkih;
  • pripravlja dokumentacijo za izterjavo denarnih kazni, ki so jih pripravili v drugih službah, kot je policija, redarska služba, sodišča ali sodnik za prekrške;
  • vodi kontrolo pravočasnosti in pravilnosti plačevanja davkov in vlaganja davčnih napovedi.
  • davčne zavezance informira o spremembah in rešuje sporne situacije; 
  • pripravo podatkov in vnosom podatkov v davčni informacijski sistem. Poskrbeti mora, da so podatki točni in ažurni. 
     

Osebnostne lastnosti:

Uradnik za davke je vesten, natančen in komunikativen. Rad dela s papirji in številkami. Delo zahteva dobro psihofizično zmogljivost, pozornost za podrobnosti in vztrajnost.

Pogoji dela:

Delo opravlja v zaprtih prostorih in pretežno sede. Delavec je največkrat v stiku s strankami. Dela samostojno ali v skupini. Delo je enoizmensko z določenimi uradnimi urami. Posebnih nevarnosti pri delu uradnika za davke ni.

Delovni pripomočki:

Poglavitni delovni pripomočki uradnika za davke so: računalnik, zakonodaja, predpisana navodila in obrazci.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • za delo uradnika za davke se zahteva srednja strokovna izobrazba;
  • poznavanje dela z računalniki;
Papirji in kalkulator
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: